algemene informatie

Lamers Consult is een adviesbureau dat zich sinds 1986 richt op het begeleiden van innovatieprocessen binnen onderwijs en bedrijfsopleidingen.

Ten behoeve van bedrijfsopleidingen is een systematiek ontwikkeld om het leren op de werkplek te structureren en te systematiseren. Deze systematiek omvat een aantal componenten.

 1. Op functieniveau wordt een opleidingsplan ontwikkeld waarin de competenties zijn beschreven die noodzakelijk zijn om de taken die kritisch zijn voor de functie met succes te kunnen uitvoeren.
  Dit opleidingsplan wordt opgesteld d.m.v. gestructureerde interviews met materiedeskundigen en het management.
  Als dominante opleidingsmethodiek wordt uitgegaan van een rijk scala van leeractiviteiten op de werkplek.
 2. Omdat de uitvoering van het functie-opleidingsplan voornamelijk op de werkplek geschiedt zijn ”leren”en “werken” nadrukkelijk geïntegreerd.
  De medewerker wordt bij de uitvoering van het functie-opleidingsplan -of relevante delen ervan- ondersteund door een coach.
  Daarom is ook voorzien in een korte training Coachingsvaardigheden.
 3. Omdat de manager uiteindelijk aan de hand van de prestaties van de medewerker bepaald of het opleidingstraject met succes is doorlopen, omvat de systematiek als
  derde component een korte training Evaluatie t.b.v. het management.

Ten behoeve van het onderwijs wordt uitgegaan van een methodiek, waarin onderwijsconceptuele, onderwijspsychologsche, didactische, organisatiekundige en veranderkundige principes zijn geïntegreerd. Onderwijsconceptuele principes zijn van belang omdat er consensus moet zijn binnen de organisatie m.b.t. de onderwijskundige koers die men wil gaan varen.
Omdat het onderwijs uiteindelijk bedoeld is om studenten te begeleiden in hun leerproces dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met onderwijspsychologische uitgangspunten. Studenten zijn het meest gemotiveerd wanneer ze worden geconfronteerd met een rijke leeromgeving.
Tijdens hun studie moeten ze daarom werken en leren in een gevarieerd geheel van didactische situaties.
Wanneer onderwijskundige veranderingen niet worden vertaald in organisatorische consequenties, leidt dit vaak tot frustratie tijdens de implementatie. De ervaring leert dat een verandering alleen dan kan slagen als de aard en de omvang ervan past bij de verandercapaciteit van het team.

Deze aanpak blijkt bij onderwijsinstellingen die hun onderwijsinnovatie richten op het ontwikkelen van competentiegericht opleiden –gezien ook de ervaringen in het bedrijfsleven- erg succesvol.
Behalve ondersteuning op meso-niveau heeft Lamers Consult een brede ervaring op het gebied van coaching van managmentteams en individuele managers.

Contact informatie

drs.Theo H.J.M.Lamers mld
Mijlstraat 112
5281 RL Boxtel
Telefoon: 0411-610651 / 06-53943286
Telefoon privé: 0411-671195
Fax: 0411-616360
E-mailadres: lamers44@trined.nl